Prosov

5 293

154

1348 2

Prosov

Результаты

Лига Европы (группа) 293 231 место
Англия 1 344 2 887 место
Италия 1 134 2 605 место
Германия 1 096 128 место
Франция 1 426 514 место