Prosov

7 753

122

1352

Prosov

Результаты

Лига Европы (группа) 293 231 место
Англия 1 957 1 382 место
Италия 1 761 2 175 место
Германия 1 662 78 место
Франция 2 080 426 место