Leo Zuykov

12 065

28

483

Leo Zuykov

Результаты

Онлайн
Россия 1 266 175 место
Лига чемпионов (ГЭ) 335 1 042 место
Лига чемпионов 437 20 место
Лига Европы (ГЭ) 291 68 место
Лига Европы 344 469 место
Англия 2 054 226 место
Италия 1 813 190 место
Испания 1 827 236 место
Германия 1 890 79 место
Франция 1 808 121 место