Dream Team (Talalaivka) - последний тур

# Игрок ЧЕ КА Последний тур
1 valery.66 28 25 53
2 345bpe 29 29
3 valeroni 27 27
4 Ереке 26 26
5 avtim 25 25
6 Pluzhnyk_Serhiy_1989 C 3 3
7 Basyrov-2000 3 3